מיסוי חברי קיבוץ לאור תיקון 236 לפקודת מס הכנסה

יזמים / חברי קיבוץ המחליטים להיכנס לעולם העסקי נאלצים להתמודד עם אתגרים רבים. אחד האתגרים המשמעותיים הוא מערכת היחסים עם שלטונות המס.

בעת הקמת העסק חלה על היזמים חובת רישום למס הכנסה ולמס ערך מוסף, ודיווח ראשוני למוסד לביטוח לאומי.

לכל עסק נקבע בחוק אילו פנקסי חשבונות עליו לנהל ,וגובה התשלומים השוטפים אותם עליו להעביר למוסדות.

בתום שנת המס, על היזם / חבר הקיבוץ להגיש דיווח שנתי למס הכנסה. חובה זו חלה על כל בעלי העסקים בישראל.

בשל אופיו הייחודי של הקיבוץ, נחקקו בעבר סעיפים ספציפיים המתייחסים למיסוי הקיבוץ וחבריו.

במסגרת חקיקת חוק ההסדרים לשנים 2017 / 2018, חוקקה הכנסת פרק שלם המתייחס לקיבוצים מתחדשים.  תוקנו סעיפים 54 עד 58א' לפקודת מס הכנסה ונוספו סעיפים 60א' ו 60ב'.

חקיקה זו משנה את דרך מיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו. 

 

החל מהדיווח למס הכנסה לשנת המס 2018,  על כל קיבוץ מתחדש לבחור את הדרך בה הוא מבקש לערוך את חישוב המס שלו ושל חבריו. האם על פי סעיף 60א' או על פי סעיף 60ב'.

בחירה זו שנעשית באסיפה הכללית של הקיבוץ, קובעת גם את אופן מיסוי החברים שלהם עסק עצמאי ומדווחים על הכנסתם ישירות למס הכנסה.

במאמר זה אסקור בקצרה את שינוי החקיקה , השפעתו על חבר הקיבוץ / יזם, אדגיש נקודות חשובות לביצוע, ואסמן נקודות כשל אפשריות עליהן יש לתת את הדעת.

ברצוני להדגיש כי יישום החקיקה נעשה השנה בפעם הראשונה ויש להניח כי עם הזמן יהיו שינויים כאלו ואחרים כתוצאה מהניסיון שיצטבר במשרדי רשות המיסים ואצל רואי החשבון ויועצי המס המייצגים את חברי הקיבוץ / היזמים.

סיווג הקיבוצים

קיבוץ שיתופי – קיבוץ הפועל במתכונת המסורתית שבה כל ההכנסות מהענפים המשותפים והכנסת החברים הן הכנסות הקיבוץ ומחולקות לחברים באופן שווה.

קיבוץ מתחדש – קיבוץ שעל פי תקנונו חלוקת ההכנסות בין חברי הקיבוץ אינה שווה.

קיבוץ מתחדש, בחירת הדיווח למס הכנסה

דיווח הקיבוץ על פי סעיף 60א' לפקודה

הכנסות ענפים משותפים והכנסות החברים מיגיעה אישית הן הכנסות הקיבוץ. הקיבוץ הוא "בר השומה" ו "בר הדיווח" על הכנסות אלו. חישוב המס יעשה לקיבוץ והוא נושא באחריות לתשלומי המס בגין ההכנסות.

הכנסות של חברי הקיבוץ שלא מיגיעה אישית כמו: שכר דירה , ריבית בבנק, רווח הון, שבח ממכירת מקרקעין, הכנסות פטורות ממס, אינן הכנסות הקיבוץ.

יזמים / חברי קיבוץ – חייבים לנהל פנקסי חשבונות בהתאם לאופי עסקם. כמו כן הם חייבים בהגשת דו"ח שנתי במועד.

מיסוי שלב א'

בדו"ח השנתי  טופס 1301 עליהם להפריד  בין הכנסותיהם :

מיגיעה אישית, יועברו לקיבוץ  ( שכר עבודה, עסק , קצבאות חייבות )

הכנסות אחרות שידווחו על ידם באופן אישי.

מדרגות המס הנמוכות, נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים בגין התשלומים לקופות גמל, פנסיה, קרן השתלמות, ביטוחי חיים, מדווחים במסגרת הקיבוץ.

המס על ההכנסות היזם / חבר שלא מדווחות במסגרת הקיבוץ יהיה בדרגת המס המכסימלית,  פרט למס על הכנסות להן שיעור קבוע ( כגון ריבית מפיקדון בבנק , דיבידנד ) שנוכה מהן מלוא המס במקור.

מקדמות המס השוטפות של החברים / יזמים ישולמו במסגרת הקיבוץ.

במקרה של פסילת ספרים בעסקו של היזם, מס הכנסה רשאי להגדיל את הכנסת החבר / יזם. תוספת המס, הקנסות והסנקציות בגין הפסילה יחולו על החבר / יזם.

מיסוי שלב ב'

לאחר הגשת דו"ח שנתי על ידי הקיבוץ, יוציא רואה החשבון של הקיבוץ אישור לחברים / יזמים, על ההכנסה שיוחסה להם , מדרגות המס הניכויים והזיכויים בהם השתמש הקיבוץ ומה היתרה שלא נוצלה על ידי הקיבוץ.

לאחר קבלת האישור, היזם רשאי לבקש לתקן את הדו"ח השנתי שלו בהתאם ולקבל החזר מס.

ביטוח לאומי – במהלך השנה מדווח היזם / חבר לביטוח לאומי על הכנסותיו הצפויות ומשלם את דמי הביטוח בהתאם.

על פי מתכונת הדיווח החדשה, החבר / יזם מדווח למס הכנסה בטופס 1301 כי הכנסתו משכר , מעסק , ומקצבאות היא אפס, ואת סך הכנסתו מיגיעה אישית המועברת לקיבוץ.

הדיווח עובר באופן אוטומטי למחשבי הביטוח הלאומי. מקדמות הביטוח ששולמו לאורך השנה מוחזרות. ההכנסה המבוטחת יורדת למינימום.

היזם/ חבר  נמצא במצב של תת ביטוח. 

על פי חוק הביטוח לאומי במקרה של אירוע כמו: פגיעה בעבודה , דמי לידה , מילואים, קיימת "גמלה חוסמת". כלומר, היזם / חבר יקבל מביטוח לאומי קצבה מינימאלית שאינה בהתאם להכנסתו.

משרדנו מצא את הדרך לדווח למשרדים האזורים של הביטוח לאומי על הכנסת היזמים/ חברי קיבוץ לפני העברתה לקיבוץ. דמי הביטוח לא מוחזרים והיזמים / חברי הקיבוץ נמצאים במצב של ביטוח מלא.  

עד לרגע זה אין מנגנון שיסדיר ברמה הארצית את הכיסוי הביטוח של היזמים / חברי הקיבוץ.

דיווח הקיבוץ על פי סעיף 60 ב' לפקודה

בצורת דיווח זו חברי הקיבוץ הם "ברי השומה". חבות המס חלה עליהם ועליהם לשלם את מקדמות המס באופן אישי.

ההחלטה על חלופה זו חייבת להתקבל באסיפה הכללית של הקיבוץ והיא לא הפיכה.

יזמים / חברי קיבוץ – כל ההכנסות מדווחות בטופס 1301 של היזם.

מדרגות המס הנמוכות, נקודות הזיכוי , הניכויים והזיכויים , כולם עומדים לרשותו של החבר / יזם.

תוספת להכנסה – תשלום שקיבל היזם / חבר מהקיבוץ בשל עבודה או שירות בקיבוץ ,יחשבו אצלו כהכנסה מעסק.

תשלום שקיבל היזם / חבר  במסגרת תשלומי "ערבות הדדית" יחשבו כהכנסה מקצבה חייבת במס.

הכנסות מענפים משותפים – רואה החשבון של הקיבוץ יוציא אישור לחברים על חלקם בהכנסות והמס שנוכה מהכנסות אלו.

דיווח זה יהיה חלק מדיווח היזם / חבר בסעיף הכנסות מעסק בדו"ח השנתי.

הפחתה מהכנסה – תשלומים ששילם היזם / חבר כמס פנימי בגין ערבות הדדית,

יחשבו אצלו כהוצאה.

ביטוח לאומי- הדיווח המלא והתשלום בגינו נעשים באופן שוטף ומלא כמו אצל שאר המבוטחים בישראל.

סיכום

החקיקה החדשה נתנה לקיבוץ המתחדש  ולחבריו את האפשרות לבחור את דרך דיווח ותשלום מס הכנסה.

מבדיקה שערכנו עם בכירי מס הכנסה , נציגי לשכת יועצי מס, ורואי החשבון המייצגים את הקיבוצים, נראה לנו כי שנת 2018 כשנה ראשונה של יישום החוק תהיה שנת לימוד לכולם.

אנו מניחים כי לקראת השנים הבאות יהיו שינויים כאלו ואחרים באופן הדיווח והחישוב של מיסוי הקיבוץ וחבריו.

הנושא הדחוף המצריך טיפול מערכתי הוא הכיסוי הביטוחי בביטוח לאומי של היזמים / חברי הקיבוץ שבחרו במסלול של דיווח לפי סעיף 60א'.