שיקולים בהפיכת עסק עצמאי לחברה בע"מ

בשנים האחרונות נכתבו מאמרים מקצועיים הבוחנים את העלות מול התועלת שבמעבר העסק העצמאי
למסגרת חברה בע"מ. רוב המאמרים השוו את שיעורי המס בין היחיד לחברה, את עלות שכר הטרחה של
רואה החשבון, ומאיזו הכנסה כדאי לעסק לעבור למבנה של חברה בע"מ.

לעניות דעתי השיקולים החשובים אותם על בעל עסק לבחון טרם החלטתו אינם רק כמה מס הכנסה וביטוח
לאומי ישלם בכל רמת הכנסה. 

במאמרי אתמקד בנקודות חשובות אותן על בעל עסק לשקול לפני שהוא מחליט לחיוב או לשלילה על העברת
המבנה העסקי לחברה בע"מ.

חשבונאות
הנהלת חשבונות מלאה בשיטה הכפולה היא מערכת מספרית המתבססת על מספר כללים פשוטים.
ניהול חשבונות מאפשר לבעל העסק לראות את הרווח וההפסד לתקופה שנבחרה ואת יתרת ההון העסקי בכל רגע נתון.

רשות המיסים ( מס הכנסה ומס ערך מוסף ) התירו לבעלי עסקים קטנים לנהל רישומים חלקיים לצרכי חישוב המס
המגיע מהם בשנת המס.

עסקים קטנים מאוד המכונים "עוסק פטור" מוציאים קבלות/חשבון, אוספים את הוצאותיהם לאורך השנה
ומגישים דיווח שנתי לרשות המיסים. בשיטה זו אין לבעל העסק יכולת לדעת מה ההון שלו בעסק.
ספק אם בעל העסק יכול לבחון האם העסק שלו רווחי והאם שעות העבודה שהוא משקיע בעסק היו יכולות
להניב בעיסוק חליפי (כשכיר או בעל עסק אחר) הכנסה גבוהה יותר.

עסקים קטנים מנהלים ספר תקבולים ותשלומים. כשמו כן הוא. ספר (גם אם הוא מנוהל בתוכנה במחשב)
המשקף תקבולים שהעסק קיבל ותשלומים שהעסק שילם. בעל העסק הבוחן את סיכום הרישום בספר יכול
לקבל את הרווח וההפסד (על בסיס מזומן) לתקופה שיבחר.
מתוך ספר תקבולים ותשלומים לא יכול בעל העסק לקבל את יתרת ההון של העסק כיוון שאין בספר נתונים על
חוב לקוחותיו, זכאות ספקיו, יתרת חשבונו בבנק, השקעותיו ברכוש קבוע, חשבונו מול שלטונות המס.

משרדי מנהל חשבונות של לקוחות כשלושים שנה. כאשר מחזור המכירות של העסק עובר את רף ה 100,000 ₪
לחודש, אני ממליץ בפני בעל העסק להעביר את שיטת ניהול החשבונות להנהלת חשבונות כפולה גם אם שלטונות
המס אינם מחייבים אותו. מניסיוני אין לבעל עסק גם אם הוא בעל זיכרון נדיר בטיבו יכולת לזכור בעל פה את חוב
לקוחותיו כלפיו, את התשלומים לספקיו שטרם שילם, כמה מפרעות שילם לעובדיו ומעל לכל את תזרים המזומנים
הצפוי לו בבנק ברבעון הקרוב, ולכן אין הוא יודע מה יתרת ההון בעסקו.

הפרדה בין הבית לעסק
לבעל עסק יש משפחה, ילדים, חשבון בנק פרטי, כרטיסי אשראי. בחיי היום יום אין הפרדה בין הבית לבין העסק.
הקמת חברה בע"מ מאפשרת הבחנה ברורה בין העסק לבין הבית.

עם הקמת חברה בע"מ יש חובה לפתוח לחברה חשבון בנק נפרד, במסמך משפטי נקבע מי בעלי זכות החתימה
בחשבון הבנק. את הכנסות העסק מפקידים לחשבון הבנק של החברה ואת הוצאות העסק משלמים מתוך אותו חשבון.
תקבולים שאינם עסקיים נרשמים לזכות בעל העסק ותשלומים פרטיים נרשמים לחובתו.
תוצאת חשבון בעל העסק היא מרכיב חשוב בבחינת הון החברה.

דיווחים לשלטונות המס
שלטונות המס מבחינים בין חברה בע"מ לבין בעלי מניותיה. החברה מגישה דיווחים חודשיים למס ערך מוסף,
לניכויי עובדים משכר, משלמת מקדמות מס, מדווחת לביטוח לאומי על שכר עובדיה.
בתום שנה החברה חייבת בהגשת מאזן מבוקר על ידי רואה חשבון ודיווח שנתי למס הכנסה.

כאשר עסק הופך לחברה בע"מ בעל העסק הופך לשכיר בחברה. הוא מקבל את שכרו מהחברה.
תיק העצמאי בביטוח הלאומי נסגר. משמעות סגירת תיק העצמאי בביטוח הלאומי:
אין הפרשי שומה לאחר הגשת הדו"ח השנתי, אין הפרשי מילואים/דמי לידה/דמי פגיעה בעבודה.
במידה ומתקיים דיון לעסק במס הכנסה וישנה הגדלת הכנסה, אין להסכם במס הכנסה כל השפעה על התשלום
לביטוח הלאומי.

תנאים סוציאליים לבעל העסק
לבעלי עסק עצמאי אין אפשרות להפקיד לקופת פיצויים. רובם גם לא מפקידים סכומים שיאפשרו להם לצאת לפנסיה
בכבוד. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לבעלים של חברה בע"מ להכין את עצמו לפרישה בכבוד.

כשכיר בעל שליטה בחברה, פקודת מס הכנסה מעודדת הפקדות מלאות לקופת גמל לקצבה.
מגבלת סכום הפיצויים השנתי לתקרה של כ 12,000 ₪, מחייבת הפרשה גבוהה יותר בסעיפי התגמולים ואיננה
מהווה מגבלה בצבירת סכומים נאותים לקראת הפרישה.
הפקדות לקרן השתלמות. לחברה בע"מ מותר להפקיד לקרן השתלמות עבור בעליה, יחס ההכרה במס זהה לזה של
בעל עסק עצמאי.

בעקבות תיקון 190 לפקודה, לבעלים של עסק הרשום כחברה בע"מ, יש זכות בהגיעו לגיל פרישה, לקבל פנסיה
תקציבית מהחברה.

על כל  שנת עבודה הוא זכאי לקבל פנסיה בשיעור  1.5% משכרו (לדוגמה: אחרי 20 שנות עבודה בשכר ממוצע של
10,000 ₪, הזכות היא 3,000 ₪ לחודש ).

לקבלת פנסיה מהחברה ישנן גם השלכות על יכולת היוון פנסיה, הפקדות לקופת גמל שאינה משלמת לקצבה,
ופטור ממס על קצבאות על פי נוסחת השילוב החדשה.

נושא התנאים הסוציאליים הוא יתרון גדול במעבר העסק לחברה בע"מ.

שעורי המס
המס על רווחי חברה בשנת 2015 הוא 26.5%, בשנת 2016 25% .
אין מדרגות מס במיסוי החברה, חברה לא מקבלת נקודות זיכוי. חברה בע"מ אינה משלמת דמי ביטוח לאומי על הכנסתה.
עצמאי משלם מס באופן מדורג מ 10% עד 48% . לעצמאי יש נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסותיו.
עצמאי משלם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו כ 10% בממוצע ( דמי הביטוח מדורגים, כמו כן חלקם מוכר כהוצאה
לצרכי מס הכנסה ).

במשיכת דיבידנד מחברה לבעלי מניותיה משלמים מס הכנסה בשיעור 30%, הכנסה זו לא חייבת בדמי ביטוח לאומי.
כשבעל עסק מגיע למשרדי לייעוץ בנושא הפיכת העסק לחברה בע"מ אני נותן לו שיעורי בית: "בחן את הוצאות הבית
ואת הסכום נטו לו משפחתך זקוקה מדי חודש בחדשו."

אני הופך את הנטו לתלוש שכר כולל כל ההפרשות הסוציאליות  ומשווה את התוצאה לרווחי העסק.